ارورهای پکیج ایساتیس

 

مدل newstar26ff و مدل mehr26ff :

کدE0= خطای سنسور آب ورودی

کد E1= کمبود آب

کد E2= نبود شعله

کد E3= اشکال درNTC گرمایش

کدE4= اشکال در NTC مصرفی

کد E5=دستگاه در حالت تابستانه است

کد E6 = عیب در سیستم تهویه

کدE7= گرمای بیش ازحد

کدE8= عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش

کدE9 = محل جامپر S4 را تغییر دهید

کد EE = دیپ سوییچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جا بهجا شده

 

سوپر لوکس اف اف :

۹۰=افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش

۵۰و۴۰ =عدم گردش آب کافی

۶۰و۷۰=عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی

۷۰و۸۰=عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت اب مدار گرمایش مرکزی

۷۰= خطا ارتباط برد اصلی با پنل کنترل

۴۰و۵۰و۶۰و۷۰و۸۰= زدن کلید RESET بیشتر از ۵ بار

۸۰=خطا برد اصلی

۴۰و۶۰و۸۰=خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله

۵۰و۶۰و۸۰=خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله

علامت شعله =عدم تشخیص شعله

۵۰و۶۰و۷۰=شعله تشخیص داده شده در حالی که شیر بسته است

۵۰و۶۰و۸۰=قطع شعله به دلیل خیزش شعله

علامت خانه = نقص در خروج گازهای خروجی -خطای پرشر سوییچ هوا

 

مدل kareez26ll :

کد E01 = گرمای بیش از حد

کد E02 = وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانیویه – خرابی NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ ،زمانی این خطا رخ میده که تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه از ۷ درجه سانتیگراد باشد و این حالت برای ۳ مرتبه تکرار شود

کد E3 = تغییر دماب آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از ۲۰ درجه و یا تغییر دمای ابگرم برگشت در یک ثانیه بیش از ۲۰ درجه باشد که عوامل زیر باعث این خطا میشه :#وجود هوا درسیستم
#رسوب مبدل ثانویه
#خرابی NTC
#خرابی کیت شیر سه راهه
#خرابی پمپ

کد E4 = دمای آبگرم گرمایش رفت ۵۵ درجه از برگشت بیشتر بوده واین روند ۳ مرتبه تکرار گردد :#وجود هوا درسیستم
#رسوب مبدل ثانویه
#خرابی NTC
#خرابی کیت شیر سه راهه
#خرابی پمپ

کد E5 = دمای آبگرم گرمایش برگشت ۱۰ درجه از رفت بیشتر بوده و این روند ۳ مرتبه تکرار گردد :#وجود هوا درسیستم
#رسوب مبدل ثانویه
#خرابی NTC
#خرابی پمپ
#مسدود شدن مسیر

کد E6 = دمای آبگرم گرمایش برگشت ۳۰ درجه از رفت بیشتر است :
#وجود هوا در سیستم
#اتصال نادرست پکیج به سیستم های گرمایشی
#مسدود شدن مسیر
#خرابی NTC
#عدم نصب صحیح NTC ها

کد E10 = خطا در خواندن سنسور فشار

کد E11 = فشار آب در مدار کمتر از ۰٫۴ بار شده

کد E12 = فشار مدار آب بیشتر از ۳ بار شده

کد E13= خرابی سنسور رفت گرمایش

کد E14 = خرابی سنسور برگشت گرمایش

کد E15 = خرابی سنسور آب بهداشتی

کد E16 = خطا در سنسور خارجی

کد E21 = وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج میشود که ممکن است برد خراب شده باشد

کد E30 =در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تسخیص شعله

کد E31 = تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است

کد E32 = پرش شعله از روی سطح برنر (۱۰ مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)

کد E41 = قبل از شروع تشکیل شعله پرشر سوییچ هوا فعال باشد

کد E42 = در حین کار پکیج پرشر سوییچ باز شده باشد

کد E43 = تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ هوا

کد E50 =عدم اتصال کانکتور CN 4

کد ۵۱ = عدم اتصال کانکتور CN 10

کد E60 = خطا در قسمت پمپ

کد E61 = اختلال در کارکد پمپ

کد P01= تغییر دمای ابگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از ۷ درجه

کد P02 = دمای آبگرم گرمایش رفت ۵۵ درجه از برگشت بیشتر باشد

کدP03= دمای آبگرم گرمایش برگشت ۱۰ درجه از رفت بیشتر باشد

کد P06 = فشار پایین آب مسیر گرمایش

کد P07= فشار بالای آب مسیر گرمایش

کد P21=اشکال در ایجاد شعله برای بار اول

کد P 22 = عملیات ایجاد شعله موفقت آمیز نیوده برای بار دوم

کد P23 = قطع شعله در حین کار پکیج

 

مدل kareez30ll :

کد E01 = گرمای بیش از حد

کد E02 = وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانیویه – خرابی NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ ،زمانی این خطا رخ میده که تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه از ۷ درجه سانتیگراد باشد و این حالت برای ۳ مرتبه تکرار شود

کد E3 = تغییر دماب آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از ۲۰ درجه و یا تغییر دمای ابگرم برگشت در یک ثانیه بیش از ۲۰ درجه باشد که عوامل زیر باعث این خطا میشه :#وجود هوا درسیستم
#رسوب مبدل ثانویه
#خرابی NTC
#خرابی کیت شیر سه راهه
#خرابی پمپ

کد E4 = دمای آبگرم گرمایش رفت ۵۵ درجه از برگشت بیشتر بوده واین روند ۳ مرتبه تکرار گردد :#وجود هوا درسیستم
#رسوب مبدل ثانویه
#خرابی NTC
#خرابی کیت شیر سه راهه
#خرابی پمپ

کد E5 = دمای آبگرم گرمایش برگشت ۱۰ درجه از رفت بیشتر بوده و این روند ۳ مرتبه تکرار گردد :#وجود هوا درسیستم
#رسوب مبدل ثانویه
#خرابی NTC
#خرابی پمپ
#مسدود شدن مسیر

کد E6 = دمای آبگرم گرمایش برگشت ۳۰ درجه از رفت بیشتر است :
#وجود هوا در سیستم
#اتصال نادرست پکیج به سیستم های گرمایشی
#مسدود شدن مسیر
#خرابی NTC
#عدم نصب صحیح NTC ها

کد E10 = خطا در خواندن سنسور فشار

کد E11 = فشار آب در مدار کمتر از ۰٫۴ بار شده

کد E12 = فشار مدار آب بیشتر از ۳ بار شده

کد E13= خرابی سنسور رفت گرمایش

کد E14 = خرابی سنسور برگشت گرمایش

کد E15 = خرابی سنسور آب بهداشتی

کد E16 = خطا در سنسور خارجی

کد E21 = وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج میشود که ممکن است برد خراب شده باشد

کد E30 =در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تسخیص شعله

کد E31 = تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است

کد E32 = پرش شعله از روی سطح برنر (۱۰ مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)

کد E41 = قبل از شروع تشکیل شعله پرشر سوییچ هوا فعال باشد

کد E42 = در حین کار پکیج پرشر سوییچ باز شده باشد

کد E43 = تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ هوا

کد E50 =عدم اتصال کانکتور CN 4

کد ۵۱ = عدم اتصال کانکتور CN 10

کد E60 = خطا در قسمت پمپ

کد E61 = اختلال در کارکد پمپ

کد P01= تغییر دمای ابگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از ۷ درجه

کد P02 = دمای آبگرم گرمایش رفت ۵۵ درجه از برگشت بیشتر باشد

کدP03= دمای آبگرم گرمایش برگشت ۱۰ درجه از رفت بیشتر باشد

کد P06 = فشار پایین آب مسیر گرمایش

کد P07= فشار بالای آب مسیر گرمایش

کد P21=اشکال در ایجاد شعله برای بار اول

کد P 22 = عملیات ایجاد شعله موفقت آمیز نیوده برای بار دوم

کد P23 = قطع شعله در حین کار پکیج

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر