ارورهای پکیج زاس

۱۴۰۳-۰۴-۱۰T۱۸:۳۴:۲۱+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج زاس   LP : خطای کمبود فشار آب HL : سنسور حد فعال شده AF : پرشر سوییچ هوا ایراد دارد Hb : و NTC گرمایش ایراد دارد db : و NTC مصرفی ایراد دارد bC : خطای شعله یا خطای کنترل شعله G1 : خطای مدولاتور شیر گاز AS : خطای ناپایداری