ارورهای پکیج نوافلوریدا ( NOVAFLORIDA)

By |2023-08-02T15:56:53+03:30سپتامبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج نوافلوریدا ( NOVAFLORIDA)   مدل پیکتور : مدل ولا(vela)- مدل پیکتور (pictor) مدل ولا: مدل پیکتور: چراغ اتصال برق(سبز)=این چراغ نشان میدهد که منبع برق پکیج روشن است چراغ نمایشگر قرمز=در این حالت ممکن است چند معنا داشته باشد #هنگامی که این چراغ روشن است به این معناستکه دمای اب در سیستم گرمایش