خطاهای پکیج بوتان سی وی CV424s

۱۴۰۲-۰۴-۲۷T۱۶:۲۷:۱۰+۰۳:۳۰تعمیرات پکیج دیواری 1|

راهنمای خطاهای پکیج بوتان سی وی CV424s خطاهای پکیج دیواری بوتان سی وی CV424 توسط نمایشگر آن اعلام می گردد. روش تشخیص ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج دیواری روما با توجه به نمایش کد در نمایشگر می باشد شرح اررور کدهای خطا (عیب یابی) پکیج دیواری سی وی CV424s کد E1: عدم تشکیل