ارورهای پکیج قاینار خزر

۱۴۰۳-۰۴-۱۴T۱۶:۵۹:۰۴+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج قاینار خزر   E1 : گاز - شیر گاز E2 : دمای بیش از حد آب مصرفی E3 : نشت گاز- دودکش - سنسور دود E4 : مصرفی NTC E6 : نقص در سیستم الکترونیکی E7,E60 : نقص در سیسنم تعدیل کننده شیر گاز E8 : نقص در مبدل گرم مرکزی E9 ,03