ارورهای پکیج وایلانت

By |۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۴:۳۰:۴۷+۰۳:۳۰مهر ۵ام, ۱۴۰۱|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج وایلانت   F0 : اشکال در NTC رفت و برگشت F1 : اشکال در NTC برگشت گرمایش F5 : قطع سنسور خارجی جریان گاز F6 : قطع سنسور داخلی جریان F10 : اتصال کوتاه در NTC  مدار رفت F11 : اتصال کوتاه در NTC مدار برگشت F15 : اتصال کوتاه در سنسور خارجی